Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

PIERWSZE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

7 stycznia 2019 11:44

W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 lipca 2019 roku.

Warszawa, 07 stycznia 2019 r.

 

Pierwsze ogłoszenie w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji

SVEA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą przy Am Stadtpark 9,w Wiedniu (1030), Austria, wpisany do rejestru Osterreichisches Firmenbuch, Handelsgericht Wien pod numerem Fn 122119 M, działający w Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przy ul. Grzybowskiej 78, w Warszawie (00-844), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 753494, („Bank”) jako likwidator SVEA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej: „Fundusz”), informuje, że działając zgodnie z §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.) (dalej „Rozporządzenie”) niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy było podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o rozwiązaniu funduszu. Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 30 stycznia 2018 roku, a jej zakończenie planowane było pierwotnie do dnia 30 lipca 2018 roku, a następnie do dnia 30 stycznia 2019 roku.W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 lipca 2019 roku

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia. Ogłoszenie niniejsze jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem. 

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Departament Powierniczy i Zarządzania Funduszami

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa