Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

DRUGIE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI CITA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

25 października 2018 12:01

W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 10 maja 2019 roku.

Warszawa, dnia 25 października 2018 r.

 

Drugie ogłoszenie w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji

CITA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

 

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71 („Bank”) jako likwidator CITA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), informuje, że działając zgodnie z §5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z póź. zm.) (dalej „Rozporządzenie”) niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu było podjęcie w dniu 10 listopada 2017 r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały w sprawie rozwiązania Funduszu. Zgodnie ze statutem Funduszu likwidatorem Funduszu jest FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Decyzją z dnia 21 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Towarzystwu zezwolenie na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. W związku z powyższym Bankowi przysługuje wyłączne prawo reprezentowania Funduszu. 

Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 10 listopada 2017 roku, a jej zakończenie planowane było pierwotnie do dnia 10 maja 2018 roku, a następnie do dnia 10 listopada 2018 r. W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 10 maja 2019 roku.

 

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia. Ogłoszenie niniejsze jest drugim z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

 

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Zespół Wyceny Aktywów Funduszy

Raiffeisen Grzybowska 78

00-844 Warszawa

Polska